سامانه پیامک 100sms                       

ارسال پیامک

شماره ارسالی

+

متن پیامک:

ذخیره متن پیامک  فراخوان متن پیامک نمونه

67(1)

 

 

 

 

 

توضیح: این صفحه اصلی برنامه هست یعنی کیه امکانات پنل دیده می شود اما در نهایت  وقتی فرد روی ارسال کلیک کند بگوید باید

عضو شوی و به عضویت رایگان هدایتش کند